fbpx Přeskočit na obsah
Návrh bez názvu

Darovací smlouva

Prodej nemovitosti

Darovací smlouva

Z definice zákona darovací smlouvou dárce bezplatně převádí, tedy daruje, vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijímá. Darovací smlouva nevyžaduje písemnou formu. Ovšem v případě, kdy je darovaná věc zapsaná ve veřejném seznamu, zpravidla nemovitost (byt, dům, nebytový prostor apod.) v katastru nemovitostí, se písemná forma vyžaduje. V takovém případě je navíc třeba vyplnit návrh na vklad to katastru nemovitostí a k němu připojit stejnopis darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy. Takový vklad je zpoplatněn částkou 2.000,- Kč. Dále je třeba uvést, že dar je příjmem, který podléhá dani z přijmu. Avšak v některých případech je dar od daně z příjmu osvobozen. Mezi tyto patří dary, jejichž hodnota od jednoho dárce nepřesáhne částku 15 000 Kč za zdaňovací období (jeden rok). A bez ohledu na výši daru jsou dále osvobozeny dary, které byly nabyty od příbuzného v přímé a vedlejší linii (dary od rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat, sourozenců, strýce, tety apod.). V rámci darovací smlouvy lze ujednat i věcné břemeno týkající se služebnosti doživotního výlučného užívacího práva, avšak v takovém případě nelze darovanou nemovitost převést na jiného či ji bez písemného souhlasu dárců zatížit (např. zástavním právem v případě úvěru apod.). Po smrti dárců věcné břemeno zaniká a obdarovaný může s nemovitostí libovolně nakládat.   

A

B