Přeskočit na obsah
Web Keller Williams header

Poučení pro spotřebitele

podle § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „OZ“)

Toto poučení platí pro všechny společnosti vystupující pod obchodní značkou Keller Williams, konkrétně:

MC Metropolitan s.r.o., vystupující pod obchodní značkou Keller Williams Metropolitan
sídlem: Kaprova 52/6, Staré Město (Praha 1), 110 00 Praha
provozovna a korespondenční adresa: Kaprova 52/6, Staré Město, 110 00 Praha
IČ: 07796340, DIČ: CZ07796340
spisová značka: C 307539 vedená u Městského soudu v Praze

MC Moravia s.r.o., vystupující pod obchodní značkou Keller Williams Moravia
sídlem: Cejl 494/25, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno
provozovna a korespondenční adresa: Kotlářská 265/5, 602 00 Brno-střed-Veveří
IČ: 08269882, DIČ: CZ08269882
spisová značka: C 119536 vedená u Krajského soudu v Brně

MC Millennium s.r.o., vystupující pod obchodní značkou Keller Williams Millennium
sídlem: Letenská 606/19, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha
provozovna a korespondenční adresa: Kaprova 52/6, Staré Město, 110 00 Praha
IČ: 08504148, DIČ: CZ08504148
spisová značka: C 320064 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen („Zprostředkovatel“) 

Zprostředkovatel tímto v souvislosti se zprostředkovatelskou smlouvou, kterou každý konkrétní  zájemce v postavení spotřebitele („Klient“) hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem („Smlouva“),  poučuje Klienta o níže uvedených skutečnostech:  

1. Smlouva se řídí režimem zákona č. 39/2020 Sb., zákonem o realitním zprostředkování;

2. Předmětem služby poskytované Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí/pronájmu nemovitých věcí/převodu podílu v bytovém družstvu atd. třetí osobě (podle ujednání ve Smlouvě);  

3. Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu sjednanou mezi Zprostředkovatelem a Klientem ve Smlouvě; 

4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce sjednané ve Smlouvě s možností automatického prodloužení této doby o jeden měsíc, a to i opakovaně, pokud kterákoliv smluvní strana nedoručí  nejpozději ve lhůtě 5 dnů přede dnem uplynutí doby trvání platnosti Smlouvy druhé smluvní straně písemné oznámení, v němž projeví svůj nezájem na dalším prodloužení této Smlouvy;

5. Cena služby (tj. provize) bude činit konkrétní sjednané procento ze skutečné prodejní ceny nebo konkrétní pevnou částku (která bude sjednána ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené provizi bude případně připočtena daň z přidané hodnoty (viz dále); v případě zprostředkování pronájmu bude provize činit pevnou (paušální) částku sjednanou ve Smlouvě;  

6. Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21 % ze základu daně (tj. ze sjednané provize); Klient bude povinen uhradit Zprostředkovateli jak sjednanou provizi, tak i příslušnou DPH (21% z provize); 

7. Provize bude splatná dnem uzavření smlouvy, která je předmětem poskytované služby, a bude započtena oproti složenému rezervačnímu poplatku podle rezervační smlouvy;

8. Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností podle Smlouvy jsou zahrnuty v provizi, není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak; 

9. Práva Klienta z případného vadného plnění služeb Zprostředkovatelem, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ); 

Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů mezi Klientem a Zprostředkovatelem je Česká obchodní inspekce. Souhrnné informace jsou k dispozici na webu ČOI

Zásady ochrany osobních údajů Zprostředkovatele jsou uveřejněny na stránce GDPR a ochrana osobních údajů

Byla–li Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele, Zprostředkovatel dále poučuje Klienta o těchto skutečnostech:

1. Klient má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to do 14 dnů od jejího uzavření;  

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém rozhodnutí odstoupit informovat Zprostředkovatele (uvést jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně telefonní číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu);

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty;

Zprostředkovatel dále upozorňuje Klienta, že:

1. Nebude mít právo odstoupit od Smlouvy, pokud požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;  

2. a zároveň Zprostředkovatel (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) třetí osobu k uzavření sjednaného obchodu; v takovém případě nebude ke  klientem odeslanému odstoupení (z pohledu Zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda Klient byl o zprostředkované třetí osobě již Zprostředkovatelem informován.