fbpx Přeskočit na obsah
Nemovitosti a s nimi související daně. Opravdu se platí všechny, o kterých slyšíte?

Nemovitosti a s nimi související daně. Opravdu se platí všechny, o kterých slyšíte?

Určitě se k vám dostala například daň z nájmu, daň z nemovitých věcí, případně daň z převodu nemovitosti. Jsou ale všechny platné? Abyste si v této oblasti udělali jasno, shrnuli jsme všechny daně, o kterých slýcháváte, do jednoho přehledného článku.

Investoři porovnávají příjmy a výdaje. Na trhu s nemovitostmi tomu není jinak. Strana příjmů je poměrně jednoduchá. Je to částka, kterou obdržíte od nájemníka. Strana výdajů je o něco komplikovanější, protože její součástí jsou i položky, které vám zprvu nemusí dojít. Na částku hypotéky nejspíš nezapomenete. Na energie také ne. Ale došlo vám, že musíte platit i daně? Určitě se k vám dostala například daň z nájmu, daň z nemovitých věcí, případně daň z převodu nemovitosti. Jsou ale všechny platné? Abyste si v této oblasti udělali jasno, shrnuli jsme daně, o kterých slýcháváte, do jednoho přehledného článku.

1. DANĚ, O KTERÝCH SLÝCHÁVÁTE, ALE NEJSOU UŽ PLATNÉ!

Četli jste článek, kde se psalo o platbě daně z nabytí nemovitosti? O dani z převodu nemovitosti, nebo dokonce o darovací dani? Pokud ano, buď se jednalo o starý článek, v době jehož vydání byly tyto daně ještě platné, nebo autor článku čerpal ze špatných zdrojů. Tyto daně jsou totiž neplatné, a tedy byste se jimi neměli vůbec zabírat. Pojďme se nyní detailněji podívat na jednotlivé daně a řekněme si, kdy došlo k jejich zrušení.

1.1 Daň související s nabytím nemovitosti

Daň, kterou jste museli platit například při koupi nemovitosti, je známá pod různými spojeními. Slyšet jste o ní mohli následovně:

Daň při převodu nemovitosti byla platná do roku 2013. V následujícím roce se změnila na daň z nabytí nemovitosti. I přesto je však mezi veřejností známá např. ve zkrácené formě – daň z nabytí. Hodně se o ní psalo především v loňském roce, protože se v Poslanecké sněmovně i Senátu intenzivně diskutovalo o jejím zrušení. K tomu došlo 26. září 2020 prostřednictvím zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Byla aplikovaná i zpětná účinnost, což vedlo k tomu, že se platba daně netýkala i objektů, jejichž vklad práva byl zapsán do katastru nemovitostí od prosince 2019 do září 2020. Majitelé nových nemovitostí tak „ušetřili” 4 %, což byla sazba daně z nabytí nemovitých věcí.

Ministryně financí Alena Schillerová zrušení podporovala a snažila se jím podpořit lidi, pro které tyto 4 % znamenaly důvod, proč si nemohli koupit nemovitost.„Zrušením nabývací daně především podáváme pomocnou ruku mladým rodinám, které tím povzbudíme k pořízení si vlastního bydlení. Čtyři procenta z kupní ceny bytu dnes v Praze znamenalo klidně 200–300 tisíc korun navíc. Ty jim teď zůstanou v kapse, třeba na vybavení nového bydlení. Podpoříme tím i spotřebu domácností, čímž pomůžeme znovu roztočit kola české ekonomiky,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová

1.2 Darovací daň

Darovací daň známá pod tímto názvem byla zrušena už v roce 2014. Pozor! Neznamená to však, že by se neodváděla daň z darů! Ty jsou od té doby předmětem daně z příjmů fyzických, respektive právnických osob. Detailněji se k ní vrátíme v následující kapitole.

2. DANĚ, KTERÉ BYSTE MĚLI PLATIT

V 1. části tohoto textu jste se dočetli o daních, které jsou stále zakotveny v hlavách lidí. Reálně však neexistují a není je potřeba brát v úvahu, pokud uvažujete nad pořízením nemovitosti. Mezi daně, se kterými byste měli počítat, se řadí daň z nemovitých věcí, daň z pronájmu bytu (pokud hodláte byt pronajímat) a také daň z prodeje nemovitosti.

2.1 Daň z příjmu při darování

Jak bylo psáno výše, darovací daň již neexistuje. Bezúplatné příjmy jsou daněny klasickou sazbou daně, tzn. v případě fyzických osob 15 % a právnických osob 19 %. Některé dary (nebo lépe bezúplatné příjmy) jsou od daně osvobozeny. Abyste na osvobození měli nárok, musíte buď obdržet dar v hodnotě do 15 000 Kč/rok, nebo být:

2.2 Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí má spousta lidí zafixovanou jako daň z nemovitosti. Pod tímto spojením však byla v zákonech do roku 2014. Od té doby se jedná o daň z nemovitých věcí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Daň se dá rozdělit do 2 oblastí. První je daň z pozemků a druhá daň ze staveb a jednotek.

U obou těchto daní jsou shodné termíny, kdy má být daň uhrazena. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb musí daň z nemovitých věcí uhradit ve 2 splátkách, a to do 31. srpna a 30. listopadu. Pro zbývající poplatníky platí stejný listopadový termín, ale ten srpnový musí uhradit už do 31. května. Pokud je částka daně 5000 Kč, musí být uhrazena do 31. května.

2.2.1 Daň z pozemků

Daň z pozemku se platí za pozemky v České republice, které jsou vedeny v evidenci katastru nemovitostí. Výjimky jsou uvedeny v zákoně a patří mezi ně:

Osvobozeny od daně jsou většinou pozemky, které jsou ve vlastnictví České republiky, případně jejich obcí, nebo pozemky, na kterých jsou veřejně prospěšné stavby. Kompletní přehled najdete v §4 zákona č. 338/1992 Sb

Poplatníkem daně z pozemku může být vlastník pozemku, stavebník (pokud jde o pozemek zatížený právem stavby), nájemce u pronajatého pozemku, případně uživatel pozemku (pokud není znám vlastník).

Základem daně je výměra pozemku bez zastavěné plochy. Daň je výsledkem součinu proměnných, mezi které patří základ daně, průměrná cena za 1 m2 u pozemků (stanovuje Ministerstvo zemědělství), místní koeficient a sazba daně.

2.2.2 Daň ze staveb a jednotek

Daň ze staveb a jednotek se platí, pokud jsou pro účely daně brány jako dokončené nebo užívané. V případě staveb se může jednat o budovu nebo inženýrskou stavbu. Předmětem daně není zdanitelná stavba, ve které jsou zdanitelné jednotky.

Opět je relativně dlouhý výčet osvobozených staveb a jednotek, které jsou uvedené v §9 zákona č. 338/1992 Sb. Obdobně jako tomu bylo u pozemků i zde se jedná o osvobození objektů ve vlastnictví České republiky, případně jejich obcí. Dále stavby, které slouží prospěšným činnostem (školy, muzea, zdravotnická zařízení,…).

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek může být vlastník zdanitelné stavby/jednotky. Nájemce může být poplatníkem, pokud jednotka zahrnuje nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, respektive v případě, že stavba není obytným domem.

Základem daně u stavby je výměra zastavěné plochy v m2 k 1. lednu. U jednotek je základem tzv. upravená podlahová plocha, která je výsledkem součinu výměry podlahové plochy a koeficientem:

Sazba daně se liší podle typu stavby. U budovy obytného domu se jedná o 2 Kč/m2. U budovy pro rodinnou rekreaci 6 Kč/m2, u garáže vystavěné mimo budovy obytných domů 8 Kč/m2. Kompletní seznam najdete v §11 zákona č. 338/1992 Sb. Základní sazba daně je dále navyšována koeficientem, který je tím vyšší, čím více obyvatel má město, kde je zdanitelný objekt.

2.3 Pronájem bytu a s ním související daň

V případě, že disponujete bytem a pronajímáte ho, měli byste ze svých příjmů odvádět daň. Ta je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – konkrétně v §9. Předmětem jsou právě příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů.

Základem daně jsou příjmy obdržené z nájmu snížené o výdaje, které jste vynaložili na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pokud nechcete uplatnit skutečné výdaje, máte možnost využít paušál ve výši 30 %. V tom případě bude základ daně ve výši 70 % příjmů z nájmu.

Základ daně se následně sečte s dalšími základy daně u daně z příjmů (např. závislá činnost, samostatná činnost), kterých jste poplatníkem. Můžete od něj odečíst nezdanitelné části základu daně (např. dary, úroky z úvěru na financování bytových potřeb apod.). Tento snížený základ daně vynásobíte sazbou daně, odečtete slevy na dani a kladný výsledek uhradíte na účet Ministerstva financí. V případě záporného výsledku se jedná o daňovou ztrátu, kterou převádíte do následujícího zdaňovacího období.

2.4 Daň z prodeje nemovitosti

Pokud se rozhodnete prodat svou nemovitosti, měli byste odvést daň z rozdílu mezi pořizovací cenou a cenou, za kterou nemovitost prodáte. Daní se právě tento rozdíl, tzn. neodvedete 15% z prodejní ceny, ale ze zisku, kterého jste dosáhli.

Dejte si však pozor. Existují výjimky, kdy daň platíte nemusíte. Jedná se o 3 skutečností:

A jsme u konce! Věříme, že vám tento komplexní článek pomohl a pokud budete potřebovat pomoct s prodejem, pronájmem nebo koupí nemovitosti, neváhejte se obrátit na jednoho z našich profesionálních realitních makléřů.